Phát lại đá gà DV1 ngày 07-07-2024 – Tổng hợp các trận đấu hay nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu DV1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu DV1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu DV1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu DV1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu DV1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu DV1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu DV1

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu DV1

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu DV1

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu DV1

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu DV1

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu DV1

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu DV1

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:52
Trường đấu DV1

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu DV1

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu DV1

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu DV1

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:05:21
Trường đấu DV1

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu DV1

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:17
Trường đấu DV1

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu DV1

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu DV1

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu DV1

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu DV1

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu DV1

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu DV1

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu DV1

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu DV1

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu DV1

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu DV1

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu DV1

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu DV1

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu DV1

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu DV1

Trận số35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu DV1

Trận số36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:54
Trường đấu DV1