Phát lại đá gà TH7A ngày 06-07-2024 – Tổng hợp các trận đấu hay nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7A

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7A

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7A

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7A

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7A

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7A

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu TH7A

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu TH7A

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu TH7A

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7A

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:08:19
Trường đấu TH7A

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu TH7A

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7A

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu TH7A

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7A

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7A

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7A

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7A

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7A