Phát lại đá gà CPC3 ngày 10-07-2024 – Tổng hợp các trận đấu hay nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:17
Trường đấu CPC3

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC3

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:11
Trường đấu CPC3

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC3

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC3

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:10:30
Trường đấu CPC3

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC3

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC3

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC3

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC3

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC3

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC3

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3